Wat te doen bij sollicitatieplicht?

Bent u sollicitatieplichtig? U bent niet sollicitatieplichtig als u een SBK-wachtgeld UGM of met garantie ontvangt. De wachtgeldregeling is bedoeld als tijdelijk inkomen. In deze situatie hoeft ook niet ingeschreven te staan bij het UWV WERKbedrijf.

U bent sollicitatieplichtig als u een SBK wachtgeld ‘Standaard' ontvangt. Voor u is het dan van belang dat u er alles aan doet om zo spoedig mogelijk weer een nieuwe baan te vinden. Zolang u (gedeeltelijk) werkloos en nog geen 55 jaar bent, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U dient als werkzoekende te zijn ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf;
 • U dient voldoende te solliciteren;
 • U dient aangeboden passend werk te accepteren.

De sollicitatieplicht houdt in dat u gemiddeld één concrete sollicitatie-activiteit per week verricht. Of u dat ook daadwerkelijk doet wordt gecontroleerd door WWplus.

Met concrete sollicitaties bedoelen we:

 • het versturen van een open of gerichte sollicitatiebrief;
 • een (spontaan) sollicitatiebezoek of telefonische sollicitatie;
 • de inschrijving bij een uitzendbureau/invalpool;
 • het voeren van een sollicitatiegesprek;
 • een assessment of test doen.

Let op: Het arbeidsaanbod moet concreet zijn. U moet tevens aan kunnen tonen dat u daadwerkelijk gesolliciteerd heeft. Verzamel daarom bewijsstukken van sollicitaties, uitnodigingen voor gesprekken en inschrijfbewijzen. 

Inschrijven bij het UWV WERKbedrijf

Bent u ontslagen? Dan moet u zich als eerste inschrijven als ‘werkzoekende' bij het UWV WERKbedrijf. Dat doet u uiterlijk de eerste werkdag volgend op de dag waarop uw wachtgeld ingaat. U moet de inschrijving tijdig verlengen, tot het moment dat u weer (volledig) werkt. Op uw ‘Bewijs van inschrijving' kunt u lezen hoe u uw inschrijving moet verlengen. Het ‘Bewijs van inschrijving' stuurt u samen met het aanvraagformulier naar WWplus. 

Woont u in het buitenland? Dan moet u zich inschrijven bij een in dat land gevestigde instantie voor arbeidsbemiddeling. Die instantie moet vergelijkbaar zijn met het UWV WERKbedrijf in Nederland.

Wat te doen bij ziekte / ziek- en herstelmelding / overlijden?

Ziekte
Als u op de ontslagdatum ziek bent of u wordt ziek binnen een maand na de ontslagdatum dan hebt u mogelijk recht op doorbetaling van uw salaris. WWplus betaalt het wachtgeld pas vanaf het moment dat u weer beter bent. U moet in dat geval het wachtgeld zelf aanvragen. De verdere uitvoering van het wachtgeldbesluit wordt opgeschort tot het einde van het tijdvak waarover de aanspraak op doorbetaling van salaris bestaat.

Wordt u later dan één maand na uw ontslag ziek dan ontvangt u tijdens uw ziekte gewoon wachtgeld. Als u twee jaar ziek bent, hebt u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Om hierop in een vroegtijdig stadium al te kunnen anticiperen, moet u zich na 1 jaar en 35 weken ziekte melden bij het UWV. Een arts en een arbeidsdeskundige van UWV beoordelen de mate van mogelijke arbeidsongeschiktheid.

De beslissing over uw (mogelijke) arbeidsongeschiktheid van UWV stuurt u naar WWplus. Op basis hiervan zal worden bekeken of u nog recht heeft op een (gedeeltelijke) wachtgelduitkering.

Bij volledige arbeidsongeschiktheid zonder kans op herstel komt u in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld een IVA-uitkering op grond van de WIA) en wordt uw wachtgelduitkering beëindigd. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (minder dan 80%) blijft u, naast bijvoorbeeld een WGA-uitkering (op grond van de WIA) uw wachtgelduitkering ontvangen, indat geval als aanvulling op uw uitkering. Samen kunnen deze echter nooit hoger zijn dan uw oorspronkelijke bruto wachtgeld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventueel hogere aanspraak op WIA-uitkering in verband met bijverzekeren. De uitkering van een verzekering bij arbeidsongeschiktheid blijft dus buiten beschouwing.

Ziek- en herstelmelding

Wordt u ziek, ook in het weekend, dan moet u dit melden aan WWplus. Het doorgeven van uw ziekmelding doet u middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

Zodra u hersteld bent, meldt u dat eveneens via uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

Overlijden
Als u tijdens de wachtgeldperiode komt te overlijden, dienen uw nabestaanden dit zo spoedig mogelijk door te geven. Uw nabestaanden kunnen recht hebben op een overlijdensuitkering. Deze eenmalige uitkering bedraagt 3 (maanden) maal het laatste genoten bezoldiging.

Vakantiedagen

Vakantie
Ontvangt u een SBK-wachtgeld Standaard? Dan heeft u per kalenderjaar recht op twintig vakantiedagen per jaar. Als u een SBK-wachtgeld met garantie ontvangt, dan geldt geen beperking van het aantal vakantiedagen. Bent u ouder dan 55 jaar, dan is er geen beperking in het aantal vakantiedagen. U bent dan immers niet meer sollicitatieplichtig.

Als u naast uw wachtgeld nog neveninkomsten heeft, dan geldt het aantal vakantiedagen dat u heeft bij uw werkgever (als dit gelijk of meer dan 20 dagen is). Is dit minder dan 20 dagen, dan wordt dit aangevuld tot 20 dagen. Ontvangt u een deel van het jaar wachtgeld, dan wordt het aantal vakantiedagen naar rato berekend.

U wordt verzocht uw vakantie tenminste twee weken van tevoren door te geven middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

Doorgeven wijzigingen

Is uw persoonlijke situatie gewijzigd in de periode waarin u uw wachtgelduitkering ontvangt? Dan bent u verplicht om de uitvoeringsinstantie, WWplus te informeren over uw wijzigingen. Dat kan gaan om wijzigingen:

In uw inkomenssituatie;

Of het aantal gewerkte uren.

Ook de volgende wijzigingen zijn van belang op het gebied van:

 • Betaalde of onbetaalde arbeid;
 • Eventuele andere uitkeringen;
 • Vakanties;
 • Verblijf in het buitenland;
 • Adreswijzigingen;
 • Persoonsgegevens. 

Wijzigingen geeft u door middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

Onderstaand wordt ingegaan op een aantal specifieke wijzigingen:

Wijziging in inkomenssituatie
Wijzigingen in uw inkomenssituatie moeten altijd aan ons door worden gegeven. Immers, dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw wachtgelduitkering.

Als u inkomsten uit een eigen bedrijf heeft dan moet u enkele documenten over het jaar voorafgaand aan uw ontslag mee sturen:

 • Een kopie van de verlies- en winstrekening(en)
 • Een kopie van uw belastingaangifte
 • Een kopie van de definitieve aanslag

Deze inkomsten worden dan omgerekend naar een gemiddeld maandbedrag, dat vervolgens gekort wordt op uw bruto uitkering. Na afloop van het kalenderjaar stuurt u WWplus een kopie van de verlies- en winstrekening, de belastingaangifte en definitieve aanslag.

Als uw neveninkomsten stoppen dan moet u in voorkomend geval een werkloosheidsuitkering aanvragen. Hiervoor moet u zich zo tijdig mogelijk laten inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Dit inschrijven bij het UWV WERKbedrijf kunt u op zijn laatst doen op uw eerste werkloosheidsdag. Bij het UWV WERKbedrijf hoort u ook welke rechten en plichten verder op u van toepassing zijn. Zowel van de beslissing op uw aanvraag werkloosheidsuitkering als van de ontslagbrief moet u een kopie naar WWplus sturen. Daarnaast moet u ons schriftelijk berichten wat de reden van het ontslag is geweest.

Verblijf in buitenland
Gaat u zich in het buitenland vestigen? Dan moet u hierover vooraf schriftelijk toestemming aan WWplus vragen. Als u dit niet doet dan vervalt uw recht op wachtgeld. Als u sollicitatieplichtig bent dan dient u zich daar in te schrijven bij de lokale arbeidsvoorziening. Deze instantie moet vergelijkbaar zijn met het UWV WERKbedrijf in Nederland.

Niet naleven van regels

Indien u zich niet aan de regels houdt, kan dit gevolgen hebben voor uw wachtgeld. WWplus onderzoekt altijd de reden van het niet naleven van plichten. Heeft u een goede reden, dan hoeft dit geen gevolgen te hebben voor uw wachtgeld. Echter, is deze reden er niet, dan moeten wij een maatregel op uw wachtgeld opleggen. Die kan tijdelijk of blijvend worden verlaagd of (in zeer ernstige gevallen) worden stopgezet. Ook kan u een boete krijgen.

Bezwaar en beroep

Het kan zijn dat u een beslissing van WWplus, namens het Ministerie van Defensie, niet begrijpt of dat u vragen heeft. U kunt in dat geval telefonisch contact met ons opnemen. Uit ervaring weten wij dat bellen veel bezwaren weg kan nemen. Het kan natuurlijk zijn dat u na onze telefonische uitleg het nog niet eens bent met de beslissing. Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Deze kunt u richten aan het adres zoals vermeld aan de rechterzijde van de website.

Het is van belang dat u uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van een beslissing indient. Bij overschrijding van deze termijn wordt uw bezwaarschrift namelijk niet behandeld. In uw bezwaarschrift dient u de volgende gegevens duidelijk te vermelden:

 • uw naam en adres
 • uw relatienummer
 • de datum waarop u de brief aan ons stuurt
 • de aanduiding ‘bezwaarschrift'
 • (het onderdeel van) de beslissing waartegen u bezwaar maakt
 • waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening

Op dit bezwaar zullen wij binnen zes weken na het indienen van uw bezwaarschrift een beslissing nemen. Mocht u het ook niet eens zijn met deze beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Bij de beslissing op het bezwaar wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.

Klachten

Het kan zijn dat u een klacht hebt over de wijze waarop WWplus u heeft behandeld. Deze klacht kunt u richten aan het adres zoals vermeld aan de rechterzijde van de website.

Uw brief dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

 • uw naam en adres
 • uw relatienummer
 • de datum waarop u de brief aan ons stuurt
 • de aanduiding ‘klacht'
 • een omschrijving van uw klacht

De ontvangst van uw klacht wordt door WWplus bevestigd, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld uw klacht mondeling toe te lichten (door middel van een hoorzitting). Binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw klacht. NB: als u al een bezwaarschrift heeft ingediend over hetzelfde onderwerp is het niet mogelijk daarover een klacht in te dienen.
 

Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 511
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

defensie@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5130
(openingstijden infolijn 8.30 t/m 17.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier