bovenwettelijke WW-uitkeringen Defensie

U bent of wordt ontslagen

Werkt of werkte u bij het Ministerie van Defensie en bent of wordt u ontslagen? Dan moet u, zodra u weet dat u uw baan verliest, direct beginnen met solliciteren. Dit doet u onder andere door u gelijk in te schrijven als werkzoekende op www.werk.nl. Bewaar de bewijzen van uw sollicitaties goed. UWV/WWplus kunnen u namelijk al direct bij uw aanvraag om een WW-uitkering vragen om bewijs van uw sollicitatieactiviteiten. Kunt u niets laten zien? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering, u krijgt dan bijvoorbeeld (tijdelijk) minder uitkering.

Zorg ervoor dat u uw inschrijving als werkzoekende op werk.nl tijdig verlengd. U krijgt een bewijs van inschrijving, waarop ook staat wanneer u moet verlengen. Dit bewijs van inschrijving stuurt u, samen met uw WW-beslissing en nog een aantal andere documenten, naar WWplus als u een aanvraag voor een bovenwettelijke uitkering doet.

Woont u in het buitenland? Dan moet u zich inschrijven bij een in dat land gevestigde instantie voor arbeidsbemiddeling. Die instantie moet vergelijkbaar zijn met het UWV WERKbedrijf in Nederland.

Bovenstaande is niet van toepassing op gegarandeerd maandelijks inkomen.

Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Kiest u ervoor tijdens de uitkeringsperiode minder uren beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt dan het aantal uren waarop uw uitkering is gebaseerd? Geef dit dan aan ons door.

De keuze om minder uren beschikbaar te zijn, heeft gevolgen voor uw recht op uitkering.

Bovenstaande is niet van toepassing op gegarandeerd maandelijks inkomen.

Sollicitatieplicht

Ontvangt u een bovenwettelijke uitkering? Dan heeft u een sollicitatieplicht, ook tijdens een re-integratietraject. Alleen als u binnen één jaar de AOW-leeftijd bereikt, geldt dit niet.

De sollicitatieplicht houdt in dat u gemiddeld één concrete sollicitatieactiviteit per week verricht. Of u dat ook daadwerkelijk doet tijdens uw WW-periode controleert UWV. Wij voeren deze controle uit tijdens de aansluitende uitkeringsperiode.

Met concrete sollicitatieactiviteiten bedoelen we:

 • het versturen van een open of gerichte sollicitatiebrief;
 • een (spontaan) sollicitatiebezoek of telefonische sollicitatie;
 • de inschrijving bij een uitzendbureau/invalpool;
 • het voeren van een sollicitatiegesprek;
 • het voeren van een netwerkgesprek;
 • het doen van een assessment of test.

Let op: het arbeidsaanbod moet concreet zijn. U moet tevens aan kunnen tonen dat u daadwerkelijk gesolliciteerd heeft. Bewaar daarom bewijsstukken van sollicitaties, uitnodigingen voor gesprekken en inschrijfbewijzen. Doet u dat niet of solliciteert u onvoldoende, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering(en).

Bovenstaande is niet van toepassing op gegarandeerd maandelijks inkomen.

Inschrijving UWV WERKbedrijf

Ontvangt u een bovenwettelijke uitkering? Dan bent u verplicht om als werkzoekende ingeschreven te staan bij het UWV WERKbedrijf. Alleen als u binnen één jaar de AOW-leeftijd bereikt, geldt dit niet.

Inschrijven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf doet u op werk.nl.

Passend werk zoeken en aanvaarden

Bij het zoeken naar passend werk, hoeft u in eerste instantie alleen te zoeken naar een baan die past bij uw opleidingsniveau, ervaring en salaris. Ontvangt u een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering? Dan bent u verplicht passend werk te aanvaarden tijdens uw uitkeringsperiode.

Heeft u geen passende baan kunnen vinden binnen een half jaar? Dan zijn vanaf dat moment alle banen passend voor u. Zelfs als het loon lager is dan uw uitkering en u daarvoor langer moet reizen.

Bovenstaande is niet van toepassing op gegarandeerd maandelijks inkomen.

Ziekte / Ziek- en herstelmelding / Zwanger / Overlijden

Ziekte
Bij ziekte loopt uw (aanvullende bovenwettelijke) WW-uitkering nog dertien weken door. In die periode wordt er van u verwacht dat u er alles aan doet om weer aan het werk te komen. Uiteraard voor zover uw ziekte dat toelaat.

Bent u langer dan dertien weken ziek? Dan stopt uw (bovenwettelijke) uitkering. Mogelijk krijgt u dan een (bovenwetteljke) Ziektewetuitkering.

Ziek- en herstelmelding
Wordt u ziek, ook in het weekend, dan moet u dit melden aan WWplus. Het doorgeven van uw ziekmelding doet u middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

Zodra u hersteld bent, meldt u dat eveneens via Mijn WWplus.

Zwanger
Als u zwanger bent, mag u zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof opnemen. Tijdens uw verlof kunt u met een gerust hart genieten van uw gezinsuitbreiding. U heeft tijdens uw verlof geen sollicitatie- of werk-acceptatieplicht. Wél moet u de gegevens over uw zwangerschap zo spoedig mogelijk doorgeven aan ons. Dit doet u middels Mijn WWplus.

Bovenstaande is niet van toepassing op gegarandeerd maandelijks inkomen.

Overlijden
Als u tijdens uw werkloosheidsperiode komt te overlijden, moeten uw nabestaanden dat zo spoedig mogelijk doorgeven. Het kan zijn dat zij recht hebben op een overlijdensuitkering. Deze eenmalige uitkering wordt berekend over een periode van 3 maanden en is gebaseerd op het laatst genoten salaris.

Vakantiedagen

Tijdens uw uitkeringsperiode op vakantie? Dat is mogelijk, maar geef dat wel tijdig aan ons door via uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus). Dat geldt voor zowel vakanties in binnen- als in buitenland. Gaat u slechts enkele dagen op vakantie of zijn uw vakantiedata tussentijds gewijzigd? Ook dit geeft u door via MIjn WWplus.

U heeft met een (bovenwettelijke) WW-uitkering recht op maximaal twintig vakantiedagen per jaar. Tijdens deze vakantiedagen wordt uw uitkering doorbetaald. Gaat u langer op vakantie dan het aantal vakantiedagen dat u heeft? Dan ontvangt u geen uitkering over de dagen waarvoor u geen vakantiedagen heeft.

Bovenstaande is niet van toepassing op gegarandeerd maandelijks inkomen.

Doorgeven van wijzigingen

Is uw persoonlijke situatie gewijzigd in de periode waarin u uw bovenwettelijke werkloosheidsuitkering ontvangt? Dan bent u verplicht ons te informeren over uw wijzigingen. Dat kan gaan om wijzigingen:

 • in uw inkomenssituatie, of 
 • het aantal gewerkte uren.

Ook van belang is het doorgeven van wijzigingen op het gebied van:

 • betaalde of onbetaalde arbeid;
 • eventuele andere uitkeringen;
 • vakanties;
 • verblijf in het buitenland;
 • adreswijzigingen;
 • persoonsgegevens.

Wijzigingen geeft u door middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

Hieronder vindt u informatie over een aantal specifieke wijzigingen:

Wijziging in inkomenssituatie

Vindt u een baan? Of werkt u al, maar gaat u meer of minder werken? Geef deze wijziging dan meteen via Mijn WWplus door. Wij bekijken dan wat dit voor u betekent en of u nog recht heeft op een bovenwettelijke uitkering.

Verblijf in het buitenland

Gaat u naar het buitenland om een andere reden dan vakantie, bijvoorbeeld om een ziek familielid te bezoeken? Dan moet u dat aan ons melden. Uw uitkering wordt dan gestopt. Doorgaans wordt uw uitkering weer uitgekeerd als u terug bent uit het buitenland. Wanneer u langer dan zes maanden in het buitenland verblijft, wordt uw uitkering definitief stopgezet.

Bovenstaande (verblijf in het buitenland) is niet van toepassing op gegarandeerd maandelijks inkomen.

Bezwaar en beroep aantekenen

Heeft u vragen of begrijpt u een beslissing van WWplus, namens het Ministerie van Defensie niet? U kunt altijd telefonisch contact met ons opnemen. Wij zullen proberen uw vragen te beantwoorden en eventuele bezwaren weg te nemen. Het kan natuurlijk zijn dat u het na onze telefonische uitleg nog niet eens bent met de beslissing. U kunt dan schriftelijk bezwaar maken. Dat bezwaar kunt u richten aan het adres dat u kunt vinden aan de rechterzijde van de website.

Het is van belang dat u uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van een beslissing indient. Overschrijdt u deze termijn? Dan wordt uw bezwaarschrift niet behandeld. In uw bezwaarschrift moet u de volgende gegevens duidelijk vermelden:

 • uw naam en adres;
 • uw relatienummer;
 • de datum waarop u de brief aan ons stuurt;
 • de aanduiding ‘bezwaarschrift';
 • (het onderdeel van) de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening.

Over het bezwaar zullen wij binnen zes weken na het indienen van uw bezwaarschrift een beslissing nemen. Mocht u het ook niet eens zijn met deze beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Bij de beslissing op het bezwaar wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.

Klachten

Het kan zijn dat u een klacht hebt over de wijze waarop WWplus u heeft behandeld. Deze klacht kunt u richten aan het adres dat u kunt vinden aan de rechterzijde van de website.

Uw brief moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • uw naam en adres;
 • uw relatienummer;
 • de datum waarop u de brief aan ons stuurt;
 • de aanduiding ‘klacht';
 • een omschrijving van uw klacht.

WWplus bevestigt de ontvangst van uw klacht, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld uw klacht mondeling toe te lichten in een (telefonische) hoorzitting. Binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw klacht.

NB: als u al een bezwaarschrift heeft ingediend over hetzelfde onderwerp is het niet mogelijk daarover een klacht in te dienen.

Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 502
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

defensie@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5130
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier