bovenwettelijke WW-uitkeringen primair en voortgezet onderwijs

Wanneer kom ik in aanmerking voor een bovenwettelijke uitkering?

Wanneer u werkzaam was in het het primair of voortgezet onderwijs met een tijdelijk of vast dienstverband ontslagen wordt en u hierbij recht heeft op een WW-uitkering, dan kunt u een beroep doen op de bovenwettelijke regelingen.

Let wel: iedere aanvraag wordt afzonderlijk behandeld.

Hoe kan ik een aanvraag voor een bovenwettelijke uitkering indienen?

Na toekenning van uw WW-uitkering kunt u via het webportaal uw uitkering aanvragen. U vult het formulier in en stuurt vervolgens de gevraagde documenten naar WWplus (zie het adres zoals vermeld aan de rechterzijde van de website).
NB: u ontvangt geen ontvangstbevestiging van de opgestuurde stukken.

Na ontvangst van het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten ontvangt u binnen vier weken een beslissing op uw aanvraag.

Ook als u op de datum van ontslag een nieuwe baan heeft gevonden, adviseren wij u de bovenwettelijke uitkering aan te vragen. De kans bestaat namelijk dat u een aanvulling op uw nieuwe salaris ontvangt. Indien u op een later moment werkloos wordt uit die werkzaamheden, dan is het mogelijk dat u dan alsnog een bovenwettelijke uitkering ontvangt. Hiervoor dient u dan weer in contact te treden met WWplus.

Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk een beslissing op uw aanvraag, in de vorm van een beschikking. Hierin staat onder meer of u recht heeft op een bovenwettelijke uitkering, hoeveel de uitkering bedraagt en hoe lang u deze uitkering kunt ontvangen.
 

Waar kan ik het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen vinden?

Dat formulier kunt u downloaden op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Voor de inhouding van loonheffingen moet uw werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat WWplus de loonheffingskorting toepast.

Wanneer heb ik recht op loonsuppletie?

Indien u aansluitend aan het ontslag of tijdens de duur van de bovenwettelijke uitkering een nieuwe baan aanvaardt tegen een lager dagloon.

Wat is de duur van de loonsuppletie?

De duur van de loonsuppletie is even lang als de duur van de bovenwettelijke uitkering zoals bij het begin is vastgesteld.

Moet ik elke maand mijn inkomsten doorgeven?

Bij het berekenen van de hoogte van de loonsuppletie wordt, met uitzondering van het vakantiegeld, uitgegaan van het genietingsmoment. Van elke wijziging in uw salaris verzoeken wij u daarom een salarisspecificatie toe te sturen.

Hoe kan ik een wijziging in mijn persoonlijke situatie doorgeven?

Ontvangt u een WW-uitkering van het UWV?
Dan moet u altijd het UWV tijdig informeren over de wijzigingen in uw WW-situatie. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.uwv.nl. U hoeft deze wijzigingen niet apart door te geven aan WWplus. WWplus ontvangt de wijzigingen namelijk van het UWV.

Ontvangt u een ziekte-uitkering?
Dan dient u wijzigingen zowel aan het UWV (via Mijn UWV, te vinden op www.uwv.nl) als WWplus (via de link wijzigingsformulieren) door te geven.

Ontvangt u een aansluitende uitkering of loonsuppletie van WWplus?
Dan dient u alle wijzigingen in uw situatie tijdig aan WWplus door te geven (via de link wijzigingsformulieren).

Hoe geef ik mijn sollicitatieactiviteiten door?

Uw sollicitatieactiviteiten hoeft u niet maandelijks op te sturen naar WWplus. Wel moet u solliciteren en dient u de bewijsstukken van uw sollicitatieactiviteiten te bewaren. U dient deze pas op te sturen als WWplus u hier schriftelijk om vraagt.

Wanneer maakt WWplus mijn bovenwettelijke uitkering over?

De uitkering wordt maandelijks, aan het eind van de maand, uitgekeerd.
 
NB: de uitkering wordt een maand achteraf uitbetaald. De uitkering over de maand september wordt eind oktober uitbetaald.

Uw vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitbetaald. De uitkering wordt alleen uitbetaald via een in Nederland gevestigde bank.

Wanneer ontvang ik mijn uitkeringsspecificatie?

U ontvangt eenmalig een specificatie van het betaalbaar gestelde bedrag. Vervolgens ontvangt u alleen nog een uitkeringsspecificatie indien er zich in uw situatie wijzigingen hebben voorgedaan, welke van invloed zijn op de hoogte van uw bovenwettelijke uitkering.

Ik heb een (bovenwettelijke) uitkering en neveninkomsten uit betaalde arbeid, wat zijn de gevolgen voor mijn (bovenwettleijke) uitkering als ik vrijwillig ontslag neem?

Als u ontslag neemt op eigen verzoek, dan zijn de financiële consequenties voor uw eigen rekening. In deze situatie is er sprake van prijsgeven van inkomsten. Dit betekent dat bij vrijwillig ontslag de neveninkomsten gekort worden op uw uitkering, ondanks dat u niet meer werkzaam bent.

Bouw ik pensioen op tijdens mijn bovenwettelijke uitkeringsperiode?

Ook tijdens uw uitkeringsperiode bouwt u pensioen op bij het Pensioenfonds ABP. Dit is echter geen volledige pensioenopbouw, maar een pensioenopbouw voor 50%. Tot 1 januari 2015 was er pensioenopbouw tot 62 jaar. Met ingang van 1 januari 2015 loopt de pensioenopbouw door tot en met de einddatum van uw uitkering.

Mag ik tijdens mijn bovenwettelijke uitkeringsperiode vrijwilligerswerk uitvoeren?

Let op! De regels rondom het doen van vrijwilligerswerk zijn veranderd.

U kunt in de periode dat u een uitkering ontvangt, met behoud van uw uitkering vrijwilligerswerk doen. U zult bij UWV of (in het geval u geen uitkering krijgt van UWV) bij WWplus toestemming moeten vragen. Dit kan via een toestemmingsformulier.  Voorop staat dat het vrijwilligerswerk het aanvaarden van een betaalde baan niet in de weg staat.

Een activiteit valt onder vrijwilligerswerk als:

  • het werk onbetaald is (u mag wel een onkostenvergoeding ontvangen);
  • u geen werk doet dat normaal gesproken door een betaalde kracht wordt gedaan;
  • de instelling of organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, een ANBI, SBBI of een Steunstichting SBBI is;
  • u aan de verplichtingen blijft voldoen die de regeling stelt.


Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Vraag dan toestemming aan bij UWV en stuur een kopie van de toestemming naar WWplus. Ontvangt u geen uitkering van UWV? Dan kunt u dit formulier invullen en opsturen.

Mag ik tijdens mijn bovenwettelijke uitkeringsperiode scholing volgen?

Om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, kan het zinvol zijn een opleiding of training te volgen. U dient dit vooraf te overleggen met het participatiefonds (indien u werkzaam was in het primair onderwijs) dan wel uw voormalig werkgever/bevoegd gezag (in geval van u werkzaam was in het voortgezet onderwijs). 

Indien u een opleiding gaat volgen die niet noodzakelijk wordt geacht en die uw beschikbaarheid voor een nieuwe baan belemmert, dan wordt uw uitkering beëindigd.

U dient gedurende de opleiding of training wel ingeschreven te staan bij het UWV Werkbedrijf en aangeboden passend werk te accepteren. Bij een avond- of weekendopleiding of bij een schriftelijke cursus zal dit meestal geen probleem zijn.
 

Kan ik in aanmerking komen voor sollicitatieplichtontheffing?

In de volgende situaties kunt u in aanmerking komen voor ontheffing van de sollicitatieplicht:
  • noodzakelijke en intensieve mantelzorg voor een zieke of een gehandicapte;
  • een proefplaatsing met behoud van uw WW-uitkering;
  • omscholing van max 1 jaar, als deze noodzakelijk is voor terugkeer op de arbeidsmarkt;
  • onderzoeksperiode van max 6 weken waarin u zich kunt oriënteren op de mogelijkheid om een eigen onderneming te starten;
  • startperiode van max 6 maanden, waarin u daadwerkelijk een start maakt met uw eigen onderneming.
De ontheffing van de sollicitatieplicht dient u aan te vragen bij het participatiefonds (indien u werkzaam was in het primair onderwijs) dan wel uw voormalig werkgever/bevoegd gezag (in geval van u werkzaam was in het voortgezet onderwijs). 
 

Mijn vraag staat er niet bij.

Stelt uw vraag dan via het Online vragenformulier.

Aanvragen uitkering


Voor de volgende uitkeringen is het mogelijk om een digitale aanvraag in te dienen:


Wijzigingen doorgeven


Voor de volgende wijzigingen is het mogelijk om een digitale wijziging in te dienen:

Vergeet u niet ons een bewijsstuk van de wijziging toe te sturen?

Sollicitatieactiviteiten


Hebben we u gevraagd uw sollicitatieactiviteiten aan ons door te geven? Hieronder vindt u het formulier "Onderzoek sollicitatieactiviteiten".
 
 
Meer informatie over de sollicitatieplicht kunt u vinden onder ‘rechten en plichten' en dan ‘sollicitatieplicht'.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 514
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5120
(openingstijden infolijn 8.30 t/m 17.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier