bovenwettelijke WW-uitkeringen primair en voortgezet onderwijs

U bent of wordt ontslagen

Werkt of werkte u in het primair of voortgezet onderwijs en bent of wordt u ontslagen? Dan moet u, zodra u weet dat u uw baan verliest, direct beginnen met solliciteren. Dit doet u onder andere door u gelijk in te schrijven als werkzoekende op www.werk.nl. Bewaar de bewijzen van uw sollicitaties goed, UWV/WWplus kunnen u namelijk al direct bij uw aanvraag om een WW-uitkering vragen om bewijs van uw sollicitatieactiviteiten. Kunt u niets laten zien? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering, u krijgt dan bijvoorbeeld (tijdelijk) minder uitkering.
 
Zorg ervoor dat u uw inschrijving als werkzoekende op werk.nl tijdig verlengd. U krijgt een bewijs van inschrijving, waarop ook staat wanneer u moet verlengen. Dit bewijs van inschrijving stuurt u, samen met uw WW-beschikking en nog een aantal andere documenten, naar WWplus als u een aanvraag voor een bovenwettelijke uitkering doet.
 
Woont u in het buitenland? Dan moet u zich inschrijven bij een in dat land gevestigde instantie voor arbeidsbemiddeling. Die instantie moet vergelijkbaar zijn met het UWV WERKbedrijf in Nederland.

Beschikbaarheid arbeidsmarkt

Bent u ten tijde van de periode waarin u een uitkering ontvangt volledig of slechts gedeeltelijk beschikbaar voor de arbeidsmarkt?
 
Bent u volledig beschikbaar? Dan bent u bereid werk te accepteren voor het volledige aantal uren waarop uw uitkering is gebaseerd.
 
Als u niet volledig beschikbaar bent, maar gedeeltelijk, dan bent u beschikbaar voor minder uren dan bij uw oude baan.

Let op: De keuze om minder uren beschikbaar te zijn, heeft gevolgen voor uw recht op uitkering.
Wilt u zich na een gedeeltelijke beschikbaarheid toch volledig beschikbaar stellen? Dat kan. Daarvoor moet u wel een schriftelijke aanvraag bij ons indienen.
 

Sollicitatieplicht

Ontvangt u een aanvullende of een aansluitende bovenwettelijke uitkering? Dan heeft u een sollicitatieplicht, ook tijdens een re-integratietraject. Alleen als u binnen één jaar de AOW-leeftijd bereikt, geldt dat niet.
 
Sollicitatieplicht houdt in dat u gemiddeld één concrete sollicitatieactiviteit per week verricht. Of u dat ook daadwerkelijk doet tijdens uw WW-periode wordt gecontroleerd door het UWV. Wij voeren deze controle uit tijdens de aansluitende uitkeringsperiode.

Met concrete sollicitatieactiviteiten bedoelen we:
 • het versturen van een open of gerichte sollicitatiebrief;
 • een (spontaan) sollicitatiebezoek of telefonische sollicitatie;
 • de inschrijving bij een uitzendbureau/invalpool;
 • het voeren van een sollicitatiegesprek;
 • een assessment of test doen.

Let op: Het arbeidsaanbod moet concreet zijn. U moet tevens aan kunnen tonen dat u daadwerkelijk gesolliciteerd heeft. Bewaar daarom bewijsstukken van sollicitaties, uitnodigingen voor gesprekken en inschrijfbewijzen. Doet u dat niet of solliciteert u onvoldoende, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering(en).
 

Inschrijving UWV WERKbedrijf

Ontvangt u een aanvullende of een aansluitende bovenwettelijke uitkering? Dan bent u verplicht om ingeschreven te staan bij het UWV WERKbedrijf. Alleen als u binnen één jaar de AOW-leeftijd bereikt, geldt dit niet.

Passend werk aanvaarden

Bij het zoeken naar passend werk, hoeft u in eerste instantie alleen te zoeken naar een baan die past bij uw opleidingsniveau, ervaring en salaris. Ontvangt u een (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering? Dan bent u verplicht passend werk te aanvaarden tijdens uw uitkeringsperiode.
 

Heeft u geen passende baan kunnen vinden binnen een half jaar? Dan zijn vanaf dat moment alle banen passend voor u. Zelfs als het loon lager is dan uw uitkering en u daarvoor langer moet reizen.

 

Ziekte / Ziek- en herstelmelding / Zwanger / Overlijden

Ziekte
Bij ziekte loopt uw (bovenwettelijke) WW-uitkering nog dertien weken door. In die periode wordt er van u verwacht dat u er alles aan doet om weer aan het werk te komen. Uiteraard voor zover uw ziekte dat toelaat.

Bent u langer dan dertien weken ziek? Dan stopt uw (bovenwettelijke) uitkering. Mogelijk krijgt u dan een bovenwettelijke Ziektewetuitkering.

Ziek- en herstelmelding
Wordt u ziek op een werkdag? U moet dat dan op de eerste werkdag van ziekte melden aan WWplus tussen 8.30 uur en 10.00 uur. Het telefoonnummer voor de ziektemelding kunt u vinden aan de rechterzijde van de website.

Wordt u in het weekend ziek? Dan moet u dat op de eerst daarop volgende maandagochtend vóór 10.00 uur aan  WWplus melden. Zodra u hersteld bent, meldt u dat tussen 8.30 uur en 10.00 uur aan WWPLUS via hetzelfde telefoonnummer.

Zwanger
Als u zwanger bent, mag u zestien weken zwangerschapsverlof- en bevallingsverlof opnemen. U ontvangt dan een (bovenwettelijke) zwangerschapsuitkering, in plaats van een bovenwettelijke WW-uitkering. Tijdens uw verlof kunt u met een gerust hart genieten van uw gezinsuitbreiding. U heeft tijdens uw verlof geen sollicitatie- of werk-acceptatieplicht. Wél moet u de gegevens over uw zwangerschap zo spoedig mogelijk doorgeven aan ons.

Overlijden
Als u tijdens uw werkloosheidsperiode komt te overlijden, moeten uw nabestaanden dat zo spoedig mogelijk doorgeven. Het kan zijn dat zij recht hebben op een overlijdensuitkering. Die eenmalige uitkering geldt voor de duur van 3 maanden en is gebaseerd op het laatst genoten salaris.

Vakantiedagen

Vakantie
Tijdens uw uitkeringsperiode op vakantie? Dat is mogelijk, maar geef dat wel tijdig aan ons door. Dat geldt voor zowel vakanties in binnen- en buitenland. Gaat u slechts enkele dagen op vakantie? Ook dat horen wij graag tijdig van u.
Zijn uw vakantiedata tussentijds gewijzigd, dan moet u dat ook aan ons doorgeven.

U heeft met een (bovenwettelijke) WW-uitkering recht op maximaal twintig vakantiedagen per jaar. Tijdens deze vakantiedagen wordt uw uitkering doorbetaald. Gaat u langer op vakantie dan het aantal vakantiedagen dat u heeft? Dan ontvangt u geen uitkering over de dagen waarvoor u geen vakantiedagen heeft.

Voor het doorgeven van uw vakantie kunt u gebruik maken van de link wijzigingsformulieren.
 

Doorgeven wijzigingen

Is uw persoonlijke situatie gewijzigd in de periode waarin u uw (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering ontvangt?

Ontvangt u een WW-uitkering van het UWV? Dan moet u het UWV informeren over de wijzigingen in uw WW-situatie. U hoeft deze wijzigingen niet apart door te geven aan WWplus. WWplus ontvangt deze wijzigingen namelijk van het UWV.

Ontvangt u een aansluitende uitkering of loonsuppletie van WWplus dan dient u alle wijzigingen in uw situatie door te geven aan WWplus. Dat kan gaan om wijzigingen:

 • In uw inkomenssituatie;
 • Of het aantal gewerkte uren.

Ook de volgende wijzigingen zijn van belang op het gebied van:

 • Betaalde of onbetaalde arbeid;
 • Eventuele andere uitkeringen;
 • Vakanties;
 • Verblijf in het buitenland;
 • Adreswijzigingen;
 • Persoonsgegevens.

Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u gebruik maken van de link wijzigingsformulieren. Tevens willen wij u verwijzen naar de extra informatie bij de veelgestelde vragen (Hoe kan ik een wijziging in mijn persoonlijke situatie doorgeven?)

Hieronder vindt u informatie over een aantal specifieke wijzigingen:

Wijziging in inkomenssituatie
Vindt u een baan? Of werkt u al, maar gaat u meer of minder werken? Geef dat dan meteen aan ons door. Wij bekijken dan wat dat voor u betekent en of u nog recht heeft op een bovenwettelijke uitkering.

Verblijf in buitenland
Gaat u naar het buitenland om een andere reden dan vakantie? Bijvoorbeeld om een ziek familielid te bezoeken, dan moet u dat aan ons melden. Uw uitkering wordt dan gestopt. Doorgaans wordt uw uitkering weer uitgekeerd als u terug bent uit het buitenland. Wanneer u langer dan zes maanden in het buitenland verblijft, wordt uw uitkering definitief stopgezet.

Niet naleven van regels

Heeft u een goede reden om u niet aan de regels te houden? Dan hoeft dat geen gevolgen te hebben voor uw uitkering. Echter, is deze reden er niet, dan moeten wij maatregelen op uw bovenwettelijke uitkering opleggen. Het kan zijn dat uw uitkering tijdelijk of blijvend wordt verlaagd. In zeer ernstige gevallen kan uw uitkering worden stopgezet. Het is van groot belang dat u weet, dat als u zich niet aan de regels houdt, dat mogelijk consequenties heeft op uw bovenwettelijke uitkering. Wij onderzoeken altijd de reden van het niet naleven van plichten.

Bezwaar en beroep

Heeft u vragen of begrijpt u een beslissing van WWplus niet? U kunt altijd telefonisch contact met ons opnemen. Eén van onze medewerkers zal proberen uw vragen te beantwoorden en eventuele bezwaren weg te nemen. Het kan natuurlijk zijn dat u na onze telefonische uitleg het nog steeds niet eens bent met een beslissing. U kunt dan schriftelijk bezwaar maken. Dat bezwaar kunt u richten aan het adres dat u kunt vinden aan de rechterzijde van de website.

Het is van belang dat u uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van een beslissing indient. Overschrijdt u deze termijn? Dan wordt uw bezwaarschrift niet behandeld. In uw bezwaarschrift moet u de volgende gegevens duidelijk vermelden:

 • uw naam en adres;
 • uw Burgerservicenummer (BSN);
 • de datum waarop u de brief aan ons stuurt;
 • de aanduiding ‘bezwaarschrift';
 • (het onderdeel van) de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening.

Over het bezwaar zullen wij binnen zes weken na het indienen van uw bezwaarschrift een beslissing nemen. Mocht u het ook niet eens zijn met deze beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Bij de beslissing op het bezwaar wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.
 

Klachten

Het kan zijn dat u een klacht hebt over de wijze waarop u door WWplus bent behandeld. Deze klacht kunt u richten aan het adres dat u kunt vinden aan de rechterzijde van de website.

Uw brief moet in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

 • uw naam en adres;
 • uw Burgerservicenummer (BSN);
 • de datum waarop u de brief aan ons stuurt;
 • de aanduiding ‘klacht';
 • een omschrijving van uw klacht.

De ontvangst van uw klacht wordt door WWplus bevestigd, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld uw klacht mondeling toe te lichten (door middel van een hoorzitting). Binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw klacht.

NB: als u al een bezwaarschrift heeft ingediend over hetzelfde onderwerp is het niet mogelijk daarover een klacht in te dienen.

Aanvragen uitkering


Voor de volgende uitkeringen is het mogelijk om een digitale aanvraag in te dienen:


Wijzigingen doorgeven


Voor de volgende wijzigingen is het mogelijk om een digitale wijziging in te dienen:

Vergeet u niet ons een bewijsstuk van de wijziging toe te sturen?

Sollicitatieactiviteiten


Hebben we u gevraagd uw sollicitatieactiviteiten aan ons door te geven? Hieronder vindt u het formulier "Onderzoek sollicitatieactiviteiten".
 
 
Meer informatie over de sollicitatieplicht kunt u vinden onder ‘rechten en plichten' en dan ‘sollicitatieplicht'.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 514
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5120
(openingstijden infolijn 8.30 t/m 17.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier