U bent of wordt ontslagen

Werkt of werkte u in het primair of voortgezet onderwijs en bent of wordt u ontslagen? Dan moet u, zodra u weet dat u uw baan verliest, direct beginnen met solliciteren. Dit doet u onder andere door u gelijk in te schrijven als werkzoekende op www.werk.nl. Bewaar de bewijzen van uw sollicitaties goed. UWV/WWplus kunnen u namelijk al direct bij uw aanvraag om een WW-uitkering vragen om bewijs van uw sollicitatieactiviteiten. Kunt u niets laten zien? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering, u krijgt dan bijvoorbeeld (tijdelijk) minder uitkering.
 
Zorg ervoor dat u uw inschrijving als werkzoekende op werk.nl tijdig verlengd. U krijgt een bewijs van inschrijving, waarop ook staat wanneer u moet verlengen. Dit bewijs van inschrijving stuurt u, samen met uw WW-beschikking en nog een aantal andere documenten, naar WWplus als u een aanvraag voor een bovenwettelijke uitkering doet.
 
Woont u in het buitenland? Dan moet u zich inschrijven bij een in dat land gevestigde instantie voor arbeidsbemiddeling. Die instantie moet vergelijkbaar zijn met het UWV WERKbedrijf in Nederland.

Beschikbaarheid arbeidsmarkt

Kiest u ervoor tijdens de uitkeringsperiode minder uren beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt dan het aantal uren waarop uw uitkering is gebaseerd? Geeft dit dan aan ons door.
 
De keuze om minder uren beschikbaar te zijn, heeft gevolgen voor uw recht op uitkering.

Sollicitatieplicht

Ontvangt u een aanvullende of een aansluitende bovenwettelijke uitkering? Dan heeft u een sollicitatieplicht, ook tijdens een re-integratietraject. Alleen als u binnen één jaar de AOW-leeftijd bereikt, geldt dit niet.
 
De sollicitatieplicht houdt in dat u gemiddeld één concrete sollicitatieactiviteit per week verricht.

Met concrete sollicitatieactiviteiten bedoelen we:
 • het versturen van een open of gerichte sollicitatiebrief;
 • een (spontaan) sollicitatiebezoek of telefonische sollicitatie;
 • de inschrijving bij een uitzendbureau/invalpool;
 • het voeren van een sollicitatiegesprek;
 • het voeren van een netwerkgesprek;
 • het doen van een assessment of test.

Let op: het arbeidsaanbod moet concreet zijn. U moet tevens aan kunnen tonen dat u daadwerkelijk gesolliciteerd heeft. Bewaar daarom bewijsstukken van sollicitaties, uitnodigingen voor gesprekken en inschrijfbewijzen. Doet u dat niet of solliciteert u onvoldoende, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering(en).
 

Inschrijving UWV WERKbedrijf

Ontvangt u een bovenwettelijke uitkering? Dan bent u verplicht om ingeschreven te staan bij het UWV WERKbedrijf. Alleen als u binnen één jaar de AOW-leeftijd bereikt, geldt dit niet.

Inschrijven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf doet u op werk.nl.

Passend werk zoeken en aanvaarden

Bij het zoeken naar passend werk, hoeft u in eerste instantie alleen te zoeken naar een baan die past bij uw opleidingsniveau, ervaring en salaris. Ontvangt u een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering? Dan bent u verplicht passend werk te aanvaarden tijdens uw uitkeringsperiode.
 

Heeft u geen passende baan kunnen vinden binnen een half jaar? Dan zijn vanaf dat moment alle banen passend voor u. Zelfs als het loon lager is dan uw uitkering en u daarvoor langer moet reizen.

 

Ziekte / Ziek- en herstelmelding / Zwanger / Overlijden

Ziekte
Bij ziekte loopt uw (aanvullende bovenwettelijke) WW-uitkering nog dertien weken door. In die periode wordt er van u verwacht dat u er alles aan doet om weer aan het werk te komen. Uiteraard voor zover uw ziekte dat toelaat.

Bent u langer dan dertien weken ziek? Dan stopt uw (bovenwettelijke) uitkering. Mogelijk krijgt u dan een bovenwettelijke Ziektewetuitkering.

Ziek- en herstelmelding

Wordt u ziek, ook in het weekend, dan moet u dit melden aan WWplus. Het doorgeven van uw ziekmelding doet u middels uw persoonlijke onlineomgeving (Mijn WWplus).

Zodra u hersteld bent, meldt u dat eveneens via Mijn WWplus.


Zwanger
Als u zwanger bent, mag u zestien weken zwangerschapsverlof- en bevallingsverlof opnemen. Tijdens uw verlof kunt u met een gerust hart genieten van uw gezinsuitbreiding. U heeft tijdens uw verlof geen sollicitatie- of werk-acceptatieplicht. Wél moet u de gegevens over uw zwangerschap zo spoedig mogelijk doorgeven aan ons. Dit doet u middels Mijn WWplus.

Overlijden
Als u tijdens uw werkloosheidsperiode komt te overlijden, moeten uw nabestaanden dat zo spoedig mogelijk doorgeven. Het kan zijn dat zij recht hebben op een overlijdensuitkering. Deze eenmalige uitkering geldt voor de duur van 3 maanden en is gebaseerd op het laatst genoten salaris.

Vakantiedagen

Tijdens uw uitkeringsperiode op vakantie? Dat is mogelijk, maar geef dat wel tijdig aan ons door via uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus). Dat geldt voor zowel vakanties in binnen- als in buitenland. Gaat u slechts enkele dagen op vakantie of zijn uw vakantiedata tussentijds gewijzigd? Ook dit geeft u door via Mijn WWplus.

U heeft met een (bovenwettelijke) WW-uitkering recht op maximaal twintig vakantiedagen per jaar. Tijdens deze vakantiedagen wordt uw uitkering doorbetaald. Gaat u langer op vakantie dan het aantal vakantiedagen dat u heeft? Dan ontvangt u geen uitkering over de dagen waarvoor u geen vakantiedagen heeft.

Doorgeven van wijzigingen

Is uw persoonlijke situatie gewijzigd in de periode waarin u uw bovenwettelijke werkloosheidsuitkering of loonsuppletie van WWplus ontvangt? Dan bent u verplicht ons te informeren over uw wijzigingen. Dat kan gaan om wijzigingen:

 • in uw inkomenssituatie, of
 • het aantal gewerkte uren.

Ook van belang is het doorgeven van wijzigingen op het gebied van:

 • betaalde of onbetaalde arbeid;
 • eventuele andere uitkeringen;
 • vakanties;
 • verblijf in het buitenland;
 • adreswijzigingen;
 • persoonsgegevens.

Wijzigingen geeft u door middels uw persoonlijke omgeving (Mijn WWplus).

Hieronder vindt u informatie over een aantal specifieke wijzigingen:

Wijziging in inkomenssituatie
Vindt u een baan? Of werkt u al, maar gaat u meer of minder werken? Geef deze wijziging dan meteen aan ons door. Wij bekijken dan wat dit voor u betekent en of u nog recht heeft op een bovenwettelijke uitkering.

Verblijf in het buitenland
Gaat u naar het buitenland om een andere reden dan vakantie, bijvoorbeeld om een ziek familielid te bezoeken? Dan moet u dat aan ons melden. Uw uitkering wordt dan gestopt. Doorgaans wordt uw uitkering weer uitgekeerd als u terug bent uit het buitenland. Wanneer u langer dan zes maanden in het buitenland verblijft, wordt uw uitkering definitief stopgezet.

Verzoek tot heroverweging indienen

Is onze beslissing niet duidelijk, bent u het niet met de beslissing eens of heeft u informatie waar wij geen rekening mee hebben gehouden? Neemt u dan eerst telefonisch contact op met onze infodesk. U kunt ons ook mailen. Vriendelijk verzoek om in al uw correspondentie uw relatienummer te vermelden. Onze contactgegevens kunt u vinden aan de rechterzijde van de website.

Heeft u gebeld maar bent u het nog steeds niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van onze beslissing een verzoek tot heroverweging bij ons indienen. Dit verzoek kan per post of e-mail worden ingediend. In uw verzoek tot heroverweging moet u opnemen:

 • uw naam, adres en relatienummer;
 • de datum waarop u het verzoek aan ons stuurt;
 • dat u om een heroverweging verzoekt;
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u een verzoek tot heroverweging indient;
 • de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Wij doen onze uiterste best om het verzoek tot heroverweging binnen dertien weken af te handelen. Mocht u het ook niet eens zijn met deze beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Bij de beslissing op uw verzoek tot heroverweging geven wij aan hoe u dit kunt doen.
 

Klachten

Het kan zijn dat u een klacht hebt over de wijze waarop WWplus u heeft behandeld. Deze klacht kunt u richten aan het adres dat u kunt vinden aan de rechterzijde van de website.

Uw brief moet in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

 • uw naam en adres;
 • uw relatienummer;
 • de datum waarop u de brief aan ons stuurt;
 • de aanduiding ‘klacht';
 • een omschrijving van uw klacht.

WWplus bevestigt de ontvangst van uw klacht, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld uw klacht mondeling toe te lichten in een (telefonische) hoorzitting. Binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw klacht.

NB: als u al een verzoek tot heroverweging heeft ingediend over hetzelfde onderwerp is het niet mogelijk daarover een klacht in te dienen.

 

Aanvragen uitkering


Voor de volgende uitkeringen is het mogelijk om een digitale aanvraag in te dienen:

Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

Sollicitatieactiviteiten


Hebben we u gevraagd uw sollicitatieactiviteiten aan ons door te geven? Hieronder vindt u het formulier "Onderzoek sollicitatieactiviteiten".
 
 
Meer informatie over de sollicitatieplicht kunt u vinden onder ‘rechten en plichten' en dan ‘sollicitatieplicht'.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 514
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5120
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier