Wanneer kom ik in aanmerking voor een Aanvullende uitkering en/of Reparatie-uitkering?

Indien u als gemeenteambtenaar met een vast dienstverband ontslagen wordt en hierbij recht heeft op een WW-uitkering, kunt u een beroep doen op de aanvullende uitkering krachtens hoofdstuk 10d van de CAR-UWO. Aan het einde van uw WW-uitkering kunt u tevens in aanmerking komen voor de Reparatie-uitkering krachtens hoofdstuk 10c van de CAR-UWO.

Indien u als gemeenteambtenaar met een tijdelijk dienstverband ontslagen wordt en hierbij recht heeft op een WW-uitkering, kunt u na het einde van de WW-uitkering in aanmerking komen voor de Reparatie-uitkering op grond hoofdstuk 10c van de CAR-UWO.

Hoe kan ik een aanvraag voor een Aanvullende uitkering indienen?

Na toekenning van uw WW-uitkering kunt u telefonisch contact opnemen met WWplus of het formulier aanvragen via BWWW@wwplus.nl. U ontvangt van ons het aanvraagformulier. U vult het formulier in en stuurt dit met de gevraagde documenten naar WWplus. Het adres kunt u vinden aan de rechterzijde van de website.

Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk een beslissing op uw aanvraag. Hierin staat onder meer of u recht heeft op een aanvullende uitkering, hoeveel de uitkering bedraagt en hoe lang u deze uitkering kunt ontvangen.

 

Hoe kan ik een aanvraag voor een Reparatie-uitkering indienen?

U kunt uw Reparatie-uitkering aanvragen één maand voor het einde van uw WW-uitkering. Hiervoor gaat u naar ‘Rekentool Reparatie-uitkering WW' op www.wwplus.nl/gemeenten.

Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk een beslissing op uw aanvraag. Hierin staat onder meer of u recht heeft op een Reparatie-uitkering, hoeveel de uitkering bedraagt en hoe lang u deze uitkering kunt ontvangen.

Waar kan ik het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen vinden?

Dit formulier kunt u downloaden op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Voor de inhouding van loonheffingen moet uw werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat WWplus de loonheffingskorting toepast. 

Wanneer maakt WWplus mijn bovenwettelijke uitkering over?

De uitkering wordt maandelijks, aan het eind van de maand, betaalbaar gesteld. Wij betalen de uitkering één maand achteraf. Dit betekent dat de uitkering over bijvoorbeeld de maand juli in augustus wordt uitbetaald. Uw vakantiegeld ontvangt u jaarlijks in mei.

Om het betaalschema te zien klikt u hier.

Wanneer ontvang ik mijn uitkeringsspecificatie?

Maandelijks plaatsen wij uw uitkeringsspecificatie in uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

 

Ik ben werkzaam als zelfstandige, hoe worden mijn inkomsten gekort?

Het aantal uren dat u als zelfstandige maandelijks werkt, geeft u door aan WWplus. Deze uren worden gekort op uw bovenwettelijke uitkering. Wanneer u over een maand meer uren opgeeft dan voorheen, wordt uitgegaan van dit nieuwe aantal uren. Als u over een maand minder uren heeft gewerkt dan voorheen, wordt nog altijd uitgegaan van het eerdere (hoogste) aantal uren per maand.

Ik heb recht op een (bovenwettelijke) uitkering en ontvang neveninkomsten uit betaalde arbeid, wat zijn de gevolgen voor mijn (bovenwettelijke) uitkering als ik vrijwillig ontslag neem?

Als u ontslag neemt op eigen verzoek, dan zijn de financiële consequenties voor uw eigen rekening. In deze situatie is er sprake van prijsgeven van inkomsten. Dit betekent dat bij vrijwillig ontslag de neveninkomsten gekort worden op uw uitkering, ondanks dat u niet meer werkzaam bent. 

 

Bouw ik pensioen op tijdens mijn bovenwettelijke uitkeringsperiode?

Ook tijdens uw bovenwettelijke uitkeringsperiode bouwt u pensioen op bij het Pensioenfonds ABP. Dit is echter geen volledige pensioenopbouw, maar een pensioenopbouw voor 50%.

 

Mag ik tijdens mijn bovenwettelijke uitkeringsperiode vrijwilligerswerk uitvoeren?

U kunt in de periode dat u een uitkering ontvangt, met behoud van uw uitkering vrijwilligerswerk doen. U zult bij UWV of (in het geval u geen uitkering krijgt van UWV) bij WWplus toestemming moeten vragen. Dit kan via een toestemmingsformulier. Voorop staat dat het vrijwilligerswerk het aanvaarden van een betaalde baan niet in de weg staat.

Een activiteit valt onder vrijwilligerswerk als:
  • het werk onbetaald is (u mag wel een onkostenvergoeding ontvangen);
  • u geen werk doet dat normaal gesproken door een betaalde kracht wordt gedaan;
  • de instelling of organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, een ANBI, Steunstichting SBBI, vereniging of stichting is;
  • u aan de verplichtingen blijft voldoen die de regeling stelt.

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Vraag dan toestemming aan bij UWV en stuur een kopie van de toestemming naar WWplus. Ontvangt u geen uitkering van UWV? Dan kunt u dit formulier invullen en opsturen.

Mag ik tijdens mijn bovenwettelijke uitkeringsperiode scholing volgen?

Om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, kan het zinvol zijn een opleiding of training te volgen. U moet dat vooraf overleggen met UWV dan wel WWplus. Indien u als basis voor uw uitkering een uitkering van UWV ontvangt, dan beoordeelt UWV of u met behoud van uitkering de opleiding mag volgen. WWplus zal UWV in haar beslissing volgen. Hiervoor dient u de beslissing van UWV aan WWplus te overleggen.

Indien u een opleiding gaat volgen die niet noodzakelijk wordt geacht en die uw beschikbaarheid voor een nieuwe baan belemmert, dan wordt uw uitkering beëindigd.

U dient gedurende de opleiding of training wel ingeschreven te staan bij het UWV WERKbedrijf en aangeboden passend werk te accepteren. Bij een avond- of weekendopleiding of bij een schriftelijke cursus zal dit meestal geen probleem zijn.

 

Kan ik in aanmerking komen voor sollicitatieplichtontheffing?

In de volgende situaties kunt u in aanmerking komen voor ontheffing van de sollicitatieplicht:

  • noodzakelijke en intensieve mantelzorg voor een zieke of een gehandicapte;
  • een proefplaatsing met behoud van uw WW-uitkering;
  • omscholing van max 1 jaar, als deze noodzakelijk is voor terugkeer op de arbeidsmarkt;
  • onderzoeksperiode van max 6 weken waarin u zich kunt oriënteren op de mogelijkheid om een eigen onderneming te starten;
  • startperiode van max 6 maanden, waarin u daadwerkelijk een start maakt met uw eigen onderneming

De ontheffing van de sollicitatieplicht moet u aanvragen bij UWV, dan wel WWplus. Indien u als basis voor uw uitkering een uitkering van UWV ontvangt, dan beoordeelt UWV of u met behoud van uitkering in aanmerking komt voor sollicitatieplichtontheffing. WWplus zal UWV in haar beslissing volgen. Hiervoor dient u het bewijs van ontheffing van UWV aan WWplus te overleggen.

Wanneer eindigt mijn nawettelijke uitkering?

De uitkering eindigt als de uitkeringsduur is verstreken. Daarnaast eindigt de uitkering ook als de werkloosheid eindigt, of als de leeftijd van 62 jaar en 9 maanden is bereikt.

Mijn vraag staat er niet bij.

Stel uw vraag via het Online vragenformulier.

Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 533
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

bwww@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5140
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier