bovenwettelijke WW-uitkeringen onderwijs MBO

Wanneer kom ik in aanmerking voor een bovenwettelijke uitkering?

Wanneer u werkzaam binnen de sector mbo met een tijdelijk of vast dienstverband ontslagen wordt en hierbij recht heeft op een WW-uitkering, dan kunt u een beroep doen op de bovenwettelijke regelingen.

Let wel: iedere aanvraag wordt afzonderlijk behandeld.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Na toekenning van uw WW-uitkering kunt u via de webportaal uw uitkering aanvragen. U vult het formulier in en stuurt dit met de gevraagde documenten naar WWplus. Het adres kunt u vinden aan de rechterzijde van de website.

Ook als u op de datum van ontslag een nieuwe baan heeft gevonden, adviseren wij u de bovenwettelijke uitkering aan te vragen. De kans bestaat namelijk dat u een aanvulling op uw nieuwe salaris ontvangt. Indien u op een later moment werkloos wordt uit die werkzaamheden, is het mogelijk dat u dan alsnog een bovenwettelijke uitkering ontvangt. Hiervoor moet u dan weer in contact treden met WWplus.

Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk een beslissing op uw aanvraag. Hierin staat onder meer of u recht heeft op een bovenwettelijke uitkering, hoeveel de uitkering bedraagt en hoe lang u deze uitkering kunt ontvangen.

Waar kan ik het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen vinden?

Dat formulier kunt u downloaden op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Voor de inhouding van loonheffingen moet uw werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat WWplus de loonheffingskorting toepast.

Wanneer heb ik recht op loonsuppletie?

U heeft recht op loonsuppletie indien u aansluitend aan het ontslag of tijdens de duur van de bovenwettelijke uitkering een nieuwe baan aanvaardt tegen een lager dagloon.

Wat is de duur van de loonsuppletie?

De duur van de loonsuppletie is even lang als de duur van de bovenwettelijke uitkering zoals bij het begin is vastgesteld.

Wijzigt de einddatum van de bovenwettelijke uitkering wanneer de AOW-leeftijd wijzigt?

Loopt uw bovenwettelijke uitkering tot aan uw AOW-leeftijd? Dan is het volgende op u van toepassing: als u geboren bent na 31 december 1957 is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend, maar deze is op dit moment minimaal 67 jaar. Mocht in de toekomst uw AOW-leeftijd wijzigen, dan wijzigt ook de einddatum van uw uitkering.

Wanneer maakt WWplus mijn bovenwettelijke uitkering over?

De uitkering wordt maandelijks, aan het eind van de maand, betaalbaar gesteld. Wij betalen de uitkering één maand achteraf. Dit betekent dat de uitkering over bijvoorbeeld de maand juli in augustus wordt uitbetaald. Uw vakantiegeld ontvangt u jaarlijks in mei.

Wanneer ontvang ik mijn uitkeringsspecificatie?

Maandelijks plaatsen wij uw uitkeringsspecificatie in uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

Ik ben werkzaam als zelfstandige, hoe worden mijn inkomsten gekort?

Het aantal uren dat u als zelfstandige maandelijks werkt, geeft u door aan WWplus. Deze uren worden gekort op uw bovenwettelijke uitkering. Wanneer u over een maand meer uren opgeeft dan voorheen, wordt uitgegaan van dit nieuwe aantal uren. Als u over een maand minder uren heeft gewerkt dan voorheen, wordt nog altijd uitgegaan van het eerdere (hoogste) aantal uren per maand.

Ik heb recht op een bovenwettelijke uitkering en ontvang neveninkomsten uit betaalde arbeid, wat zijn de gevolgen voor mijn bovenwettelijke uitkering als ik vrijwillig ontslag neem?

Als u ontslag neemt op eigen verzoek, zijn de financiële consequenties voor uw eigen rekening. In deze situatie is er sprake van prijsgeven van inkomsten. Dit betekent dat bij vrijwillig ontslag de neveninkomsten gekort worden op uw uitkering, ondanks dat u niet meer werkzaam bent.

Bouw ik pensioen op tijdens mijn bovenwettelijke uitkeringsperiode?

Ook tijdens uw bovenwettelijke uitkeringsperiode bouwt u pensioen op bij het Pensioenfonds ABP. Dit is echter geen volledige pensioenopbouw, maar een pensioenopbouw voor 50%. De pensioenopbouw loopt door tot en met de einddatum van uw uitkering.

Mag ik tijdens mijn bovenwettelijke uitkeringsperiode vrijwilligerswerk uitvoeren?

U kunt in de periode dat u een uitkering ontvangt, met behoud van uw uitkering vrijwilligerswerk doen. U zult bij UWV of (in het geval u geen uitkering krijgt van UWV) bij WWplus toestemming moeten vragen. Dit kan via een toestemmingsformulier. Voorop staat dat het vrijwilligerswerk het aanvaarden van een betaalde baan niet in de weg staat.

Een activiteit valt onder vrijwilligerswerk als:

  • het werk onbetaald is (u mag wel een onkostenvergoeding ontvangen);
  • u geen werk doet dat normaal gesproken door een betaalde kracht wordt gedaan;
  • de instelling of organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, een ANBI, (Steunstichting) SBBI, vereniging of stichting is;
  • u aan de verplichtingen blijft voldoen die de regeling stelt.

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Vraag dan toestemming aan bij UWV en stuur een kopie van de toestemming naar WWplus. Ontvangt u geen uitkering van UWV? Dan kunt u dit formulier invullen en opsturen.

Mag ik tijdens mijn bovenwettelijke uitkeringsperiode scholing volgen?

Om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, kan het zinvol zijn een opleiding of training te volgen. U moet dit vooraf overleggen met uw voormalig werkgever. 

U moet gedurende de opleiding of training wel ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf en aangeboden passend werk accepteren. Bij een avond- of weekendopleiding of bij een schriftelijke cursus zal dit meestal geen probleem zijn.
 
Indien u een opleiding gaat volgen die niet noodzaeklijk wordt geacht en die uw beschikbaarheid voor een nieuwe baan belemmert, wordt uw uitkering beëindigd.

Kan ik in aanmerking komen voor sollicitatieplichtontheffing?

In de volgende situaties kunt u in aanmerking komen voor ontheffing van de sollicitatieplicht:
  • noodzakelijke en intensieve mantelzorg voor een zieke of een gehandicapte;
  • een proefplaatsing met behoud van uw WW-uitkering;
  • omscholing van max 1 jaar, als deze noodzakelijk is voor terugkeer op de arbeidsmarkt;
  • onderzoeksperiode van max 6 weken waarin u zich kunt oriënteren op de mogelijkheid om een eigen onderneming te starten;
  • startperiode van max 6 maanden, waarin u daadwerkelijk een start maakt met uw eigen onderneming.
De ontheffing van de sollicitatieplicht dient u aan te vragen bij uw voormalig werkgever.

Mijn vraag staat er niet bij.

Stel uw vraag dan via het Online vragenformulier.

Aanvragen uitkering


Voor de volgende uitkeringen is het mogelijk om een digitale aanvraag in te dienen:

Wijzigingen doorgeven

 

Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

Sollicitatieactiviteiten


Hebben we u gevraagd uw sollicitatieactiviteiten aan ons door te geven? Hieronder vindt u de relevante formulieren.
 
 
Meer informatie over de sollicitatieplicht kunt u vinden onder ‘rechten en plichten' en dan ‘sollicitatieplicht'.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 30173
8003 CD Zwolle

Per e-mail:

onderwijsmbo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5150
(openingstijden infolijn 9.00 t/m 13.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier