Wanneer kom ik in aanmerking voor een wachtgelduitkering?

Indien u als burgerambtenaar of beroepsmilitair van het Ministerie van Defensie met een vast dienstverband ontslagen wordt wegens overtolligheid, dan kunt u een beroep doen op de wachtgeldregeling.  

Welke gevolgen heeft de verhoging van de AOW-leeftijd voor mijn uitkering?

Defensie is met vakbonden in het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden een voorlopige voorziening overeengekomen om tegemoet te komen aan de negatieve gevolgen van het AOW-gat.

De tegemoetkoming geldt voor voormalig defensiemedewerkers die sinds 1 januari 2013 worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het ontbreken van AOW. Het betreft een maandelijkse tegemoetkoming die gelijk is aan de bruto AOW-uitkering (inclusief vakantiegeld).

Deze voorziening treedt per 1 oktober 2015 in werking en wordt uitgevoerd door het ABP. Degenen die in aanmerking komen voor deze voorziening ontvangen van het ABP een brief met nadere informatie over hun persoonlijke situatie.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Als u ontslag is aangezegd, ontvangt u van het DienstenCentrum Human Resources (hierna: DC HR) het aanvraagformulier "Aanvraag SBK wachtgeld voor burger en militair Defensie personeel". Dat formulier is reeds gedeeltelijk ingevuld door DC HR. U vult het formulier verder in en stuurt dit met de gevraagde documenten naar WWplus (naar het adres dat u kunt vinden aan de rechterzijde van de website).

Ook als u op de datum van ontslag een nieuwe baan heeft gevonden, adviseren wij u de wachtgelduitkering aan te vragen. De kans bestaat namelijk dat u een aanvulling op uw nieuwe salaris ontvangt. Indien u op een later moment werkloos wordt uit die werkzaamheden, dan is het mogelijk dat u dan alsnog een wachtgelduitkering ontvangt. Hiervoor moet u dan weer in contact treden met WWplus.

Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk een beslissing op uw aanvraag. Hierin staat onder meer of u recht heeft op wachtgeld, hoeveel het wachtgeld bedraagt en hoe lang u dit wachtgeld kunt ontvangen.

Waar kan het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen vinden?

Dat formulier kunt u downloaden op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Voor de inhouding van loonheffingen moet uw werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat uw werkgever / uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toepast.

Wanneer maakt WWplus mijn wachtgelduitkering over?

De wachtgelduitkering wordt maandelijks, aan het eind van de maand, betaalbaar gesteld. In de hoogte van de maandelijkse uitkering is tevens uw vakantietoeslag inbegrepen.

Om het betaalschema te zien klik op deze regel.

 

Wanneer ontvang ik mijn uitkeringsspecificatie?

Maandelijks plaatsen wij uw uitkeringsspecificatie in uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

Wat betekent 'korting uitkering' en 'korting neven ink' op mijn uitkeringsspecifcatie?

U mag naast uw wachtgelduitkering tot de hoogte van uw oorspronkelijke salaris van het Ministerie van Defensie bijverdienen, zonder dat u op uw wachtgelduitkering gekort wordt. Het verschil tussen uw laatstverdiende salaris en uw wachtgelduitkering wordt de ‘vrije verdienruimte' genoemd. Dat bedrag wordt op uw uitkeringsspecificatie weergegeven als ‘korting uitkering'. Als uw neveninkomsten uw vrije verdienruimte overstijgen dan wordt het meerdere gekort op uw wachtgelduitkering. Dat bedrag wordt op uw uitkeringsspecificatie weergegeven als ‘korting neven ink'.

Ter illustratie een voorbeeld:
Stel dat bij een laatst genoten bruto salaris van € 1.600,00 de uitkeringsgerechtigde recht heeft op een bruto wachtgelduitkering van € 1.500,00. De vrije bijverdienruimte is dan € 100,00 bruto. Indien de uitkeringsgerechtigde € 500,00 bijverdient, wordt het meerdere van de vrije verdienruimte gekort op de bruto-uitkering.

Salaris € 1.600,00
Korting Uitkering` € 100,00
Korting Neven ink € 400,00
Bruto wachtgeld € 1.100,00

Ik heb recht op een wachtgelduitkering en ontvang neveninkomsten uit betaalde arbeid, wat zijn de gevolgen voor mijn wachtgelduitkering als ik vrijwillig ontslag neem?

Als u ontslag neemt op eigen verzoek, dan zijn de financiële consequenties voor uw eigen rekening. In deze situatie is er sprake van prijsgeven van inkomsten. Dat betekent dat bij vrijwillig ontslag de neveninkomsten gekort worden op uw wachtgelduitkering, ondanks dat u niet meer werkzaam bent. 

Bouw ik pensioen op tijdens mijn wachtgeld?

U bouwt pensioen op gedurende de periode dat u aanspraak maakt op een wachtgelduitkering.

Over de periode dat u pensioen opbouwt, is de helft van het wachtgeldbedrag pensioengeldig. Er wordt dan ouderdoms- en nabestaandenpensioenpremie (OP/NP) ingehouden op uw wachtgeld.

Indien u 50% pensioenopbouw te weinig vindt, kunt u vrijwillig bijsparen. U kunt ervoor kiezen om 25% of 50% bij te sparen. Als u hiervoor kiest dan betaalt u zowel het werknemers- als het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Indien u gebruik wilt maken van deze regeling, dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier wachtgeld defensie. Als u na verloop van tijd wilt stoppen met bijsparen, dan moet u dit minimaal twee maanden, voordat u de spaarregeling wilt stoppen, schriftelijk aan ons melden.

 

Mag ik tijdens mijn wachtgeldperiode vrijwilligerswerk uitvoeren?

Als u een uitkering ontvangt op basis van het SBK-wachtgeld Standaard dan is het van belang dat u tijdens uw vrijwilligerswerk beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. U moet dus ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf, voldoen aan de sollicitatieplicht en aangeboden passend werk accepteren.

U kunt in de periode dat u een SBK-wachtgeld Standaard ontvangt, met behoud van uw uitkering vrijwilligerswerk doen. U zult bij UWV of (in het geval u geen uitkering krijgt van UWV) bij WWplus toestemming moeten vragen. Dit kan via een toestemmingsformulier.  Voorop staat dat het vrijwilligerswerk het aanvaarden van een betaalde baan niet in de weg staat.

Een activiteit valt onder vrijwilligerswerk als:

  • het werk onbetaald is (u mag wel een onkostenvergoeding ontvangen);
  • u geen werk doet dat normaal gesproken door een betaalde kracht wordt gedaan;
  • de instelling of organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, een ANBI, (Steunstichting) SBBI, vereniging of stichting is;
  • u aan de verplichtingen blijft voldoen die de regeling stelt.

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Vraag dan toestemming aan bij UWV en stuur een kopie van de toestemming naar WWplus. Ontvangt u geen uitkering van UWV? Dan kunt u dit formulier invullen en opsturen.

Mag ik tijdens mijn wachtgeldperiode scholing volgen?

Om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, kan het zinvol zijn een opleiding of training te volgen. U moet dat vooraf overleggen met het UWV dan wel WWplus.

Ontvangt u SBK-wachtgeld Standaard? Dan moet u gedurende de opleiding of training wel ingeschreven staan bij het UWV WERKbedrijf en aangeboden passend werk te accepteren. Bij een avond- of weekendopleiding of bij een schriftelijke cursus zal dit meestal geen probleem zijn. 

Indien u een opleiding gaat volgen die WWplus niet noodzakelijk wordt geacht en die uw beschikbaarheid voor een nieuwe baan belemmert, dan wordt uw uitkering beëindigd. 

Mijn vraag staat er niet bij.

Stel uw vraag via het Online vragenformulier

Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus) door te geven.

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 511
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

defensie@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5130
(openingstijden infolijn 8.30 t/m 17.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier