Sollicitatieplicht

De wachtgeldregeling is bedoeld als tijdelijk inkomen. Als u een wachtgelduitkering ontvangt, dan bent u sollicitatieplichtig en dan is het van belang dat u er alles aan doet om zo spoedig mogelijk een nieuwe baan te vinden. Zolang u (gedeeltelijk) werkloos en nog geen 55 jaar (in geval van wachtgeld) of nog geen 57,5 jaar (in geval van een loongerelateerde uitkering) bent, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • u dient als werkzoekende te zijn ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf;
 • u dient voldoende te solliciteren;
 • u dient aangeboden passend werk te accepteren.

WWplus zal controleren of u voldoende solliciteert. U moet gemiddeld één concrete sollicitatieactiviteit per week verrichten. Onder concrete sollicitatieactiviteiten wordt verstaan:

 • het versturen van een open of gerichte sollicitatiebrief;
 • een (spontaan) sollicitatiebezoek of telefonische sollicitatie;
 • de inschrijving bij een uitzendbureau/invalpool;
 • het voeren van een sollicitatiegesprek;
 • het voeren van een netwerkgesprek;
 • het toen van een assessment of test.

Let op: het arbeidsaanbod moet concreet zijn. U moet tevens aan kunnen tonen dat u daadwerkelijk gesolliciteerd heeft. Bewaar daarom bewijsstukken van sollicitaties, uitnodigingen voor gesprekken en inschrijfbewijzen. Doet u dat niet of solliciteert u onvoldoende, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Inschrijving bij het UWV WERKbedrijf

U dient zich uiterlijk de eerste werkdag volgend op de dag waarop uw wachtgeld ingaat in te schrijven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf. De inschrijving dient u tijdig te verlengen, totdat u weer (volledig) werkt. Op uw ‘Bewijs van inschrijving' staat hoe u uw inschrijving moet verlengen. Het ‘Bewijs van inschrijving' stuurt u samen met het aanvraagformulier naar WWplus.

Woont u in het buitenland? Dan moet u zich inschrijven bij een in dat land gevestigde instantie voor arbeidsbemiddeling. Deze instantie moet vergelijkbaar zijn met het UWV WERKbedrijf in Nederland.
 

 

Ziekte / Ziek- en herstelmelding / Overlijden

Ziekte
Bent u ziek dan ontvangt u tijdens uw ziekte gewoon wachtgeld. Wanneer u ziek bent (geweest) kunt u opgeroepen worden voor een medische controle. Deze controle wordt uitgevoerd door een Arbo-dienst. U bent verplicht hier aan mee te werken.

Als u 2 jaar ziek bent hebt u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Om dit vroegtijdig na te gaan wordt u, na 1 jaar en 35 weken ziekte, opgeroepen voor een medisch onderzoek. In dit onderzoek wordt uw mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld. Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid komt u in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering en wordt uw wachtgelduitkering beëindigd. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt uw wachtgelduitkering gekort met uw WIA-uitkering. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventuele hogere aanspraak op WIA uitkering in verband met bijverzekeren, dus IPAP enz. blijft buiten beschouwing.

Ziek- en herstelmelding

Wordt u ziek, ook in het weekend, dan moet u dit melden aan WWplus. Indien u over een inlog voor Mijn WWplus beschikt, geeft u uw ziekmelding door middels uw persoonlijke online omgeving (Mijn WWplus).

Heeft u geen inlog voor Mijn WWplus en wordt u ziek op een werkdag? Dan moet u dit op de eerste werkdag van ziekte melden aan WWplus tussen 8.30 uur en 10.00 uur. Het telefoonnummer voor de ziektemelding kunt u vinden aan de rechterzijde van de website.

Heeft u geen inlog voor Mijn WWplus en wordt u in het weekend ziek? Dan moet u dat op de eerst daarop volgende maandagochtend vóór 10.00 uur aan  WWplus melden. Zodra u hersteld bent, meldt u dat tussen 8.30 uur en 10.00 uur aan WWplus via hetzelfde telefoonnummer.

Als u tijdens uw ziekte in het buitenland wilt verblijven dient u daarvoor toestemming te vragen aan de arts van onze Arbo-dienst. Die beoordeelt of dit verblijf van invloed is op uw herstel. Daarna brengt de arts een advies uit aan WWplus. Woont u permanent in het buitenland, dan geldt deze regel uiteraard niet. Als u ziek wordt tijdens een verblijf in het buitenland, laat dan ter plekke door een arts een verklaring opmaken. Bij terugkomst in Nederland geeft u vervolgens meteen aan WWplus door hoe lang u ziek bent (geweest). Daarna krijgt u eventueel een oproep voor het spreekuur van de arts van de Arbo-dienst. Deze zal vaststellen hoe lang u naar verwachting ziek zult zijn of ziek bent geweest. Uiteraard bekijkt hij/zij ook hoe het herstel is te bevorderen.

Overlijden
Als u tijdens de wachtgeldperiode komt te overlijden, moeten uw nabestaanden dit zo spoedig mogelijk doorgeven. Uw nabestaanden kunnen recht hebben op een overlijdensuitkering. Deze eenmalige uitkering bedraagt 3 (maanden) maal het laatst genoten wachtgeld.

 

Vakantiedagen

Per kalenderjaar heeft u recht op twintig vakantiedagen per jaar. Bent u ouder dan 55 jaar (in geval van wachtgeld) of 57,5 (in geval van loongerelateerde uitkering), dan is er geen beperking in het aantal vakantiedagen. U heeft dan immers geen sollicitatieplicht meer.

Als u, naast uw wachtgeld, nog neveninkomsten geniet dan geldt het aantal vakantiedagen dat u heeft bij uw werkgever (als dit gelijk of meer dan 20 dagen is). Is dit minder dan 20 dagen, dan wordt dit aangevuld tot 20 dagen. Ontvangt u een deel van het jaar wachtgeld, dan wordt het aantal vakantiedagen naar rato berekend.

Heeft u een inlog voor Mijn WWplus, dan dient u uw vakantie door te geven via Mijn WWplus.
Heeft u geen inlog voor Mijn WWplus, dan kunt u voor het doorgeven van uw vakantie gebruik te maken van het "Wijzigingsformulier".

Doorgeven van wijzigingen

In de periode dat u recht hebt op een wachtgelduitkering bent u verplicht ons te informeren over wijzigingen in uw situatie, bijvoorbeeld wijzigingen in uw inkomenssituatie. Daarnaast gaat het hierbij om betaalde en onbetaalde arbeid, eventuele andere uitkeringen, vakanties, maar ook adreswijzigingen of veranderingen in uw persoonsgegevens. Heeft u een inlog voor Mijn WWplus, dan geeft u uw wijzigingen door via Mijn WWplus. Heeft u geen inlog voor Mijn WWplus dan kunt u wijzigingen doorgeven via OnderwijsPOVO@wwplus.nl

Onderstaand wordt ingegaan op een aantal specifieke wijzigingen:

Wijziging in inkomenssituatie
Wijzigingen in uw inkomenssituatie dienen altijd aan ons door te worden gegeven. Immers, dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw wachtgelduitkering.

Als u inkomsten heeft uit een eigen bedrijf dan dient u een kopie van de verlies- en winstrekening(en), een kopie belastingaangifte en een kopie van de definitieve aanslag mee te sturen over het jaar voorafgaand aan uw ontslag. Deze inkomsten worden dan omgerekend naar een gemiddeld maandbedrag, dat vervolgens gekort wordt op uw bruto uitkering. Na afloop van het kalenderjaar stuurt u WWplus een kopie van de verlies- en winstrekening, de belastingaangifte en definitieve aanslag.

Als uw neveninkomsten stoppen dan moet u in voorkomend geval een werkloosheidsuitkering aanvragen. Hiervoor moet u zich zo tijdig mogelijk laten inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Dit inschrijven bij het UWV WERKbedrijf kunt u op zijn laatst doen op uw eerste dag dat u werkloos bent. Bij het UWV WERKbedrijf hoort u ook welke rechten en plichten verder op u van toepassing zijn. Zowel van de beslissing op uw aanvraag werkloosheidsuitkering als van de ontslagbrief dient u een kopie naar WWplus te sturen. Daarnaast moet u ons schriftelijk berichten wat de reden van het ontslag is geweest.

Verblijf in buitenland
Als u zich in het buitenland gaat vestigen,  dient u hierover vooraf schriftelijk toestemming aan WWplus te vragen. Als u dit niet doet dan vervalt uw recht op wachtgeld. Als u sollicitatieplichtig bent, dient u zich daar in te schrijven bij de lokale arbeidsvoorziening. Deze instantie moet vergelijkbaar zijn met het UWV WERKbedrijf in Nederland.

 

Bezwaar en Beroep aantekenen

Heeft u vragen of begrijpt u een beslissing van WWplus, genomen namens uw voormalig werkgever, niet? U kunt altijd telefonisch contact met ons opnemen. Wij proberen uw vragen te beantwoorden en eventuele bezwaren weg te nemen. Het kan natuurlijk zijn dat u het na onze telefonische uitleg nog niet eens bent met de beslissing. Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Dat bezwaar kunt u richten aan het adres dat u kunt vinden aan de rechterzijde van de website.

Het is van belang dat u uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van een beslissing indient. Overschrijdt u deze termijn? Dan wordt uw bezwaarschrift niet behandeld. In uw bezwaarschrift dient u de volgende gegevens duidelijk te vermelden:

 • uw naam en adres;
 • uw relatienummer (indien nog niet bekend uw BSN);
 • de datum waarop u de brief aan ons stuurt;
 • de aanduiding ‘bezwaarschrift';
 • (het onderdeel van) de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening.

Over het bezwaar zullen wij binnen zes weken na het indienen van uw bezwaarschrift een beslissing nemen. Mocht u het ook niet eens zijn met deze beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Bij de beslissing op het bezwaar wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.

 

Klachten

Het kan zijn dat u een klacht hebt over de wijze waarop WWplus u heeft behandeld. Deze klacht kunt u richten aan het adres dat u kunt vinden aan de rechterzijde van de website.

Uw brief dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

 • uw naam en adres;
 • uw relatienummer (indien nog niet bekend uw BSN);
 • de datum waarop u de brief aan ons stuurt;
 • de aanduiding ‘klacht';
 • een omschrijving van uw klacht.

WWplus bevestigt de ontvangst van uw klacht, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld aan te geven of u uw klacht mondeling wilt toelichten in een (telefonische) hoorzitting. Binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw klacht.

NB: als u al een bezwaarschrift heeft ingediend over hetzelfde onderwerp is het niet mogelijk daarover een klacht in te dienen.
 

Wijzigingen doorgeven


Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld weer aan het werk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het is daarom belangrijk deze informatie direct aan ons door te geven. Om deze wijzigingen te melden kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier. Ga naar het formulier

Vergeet u niet ons een bewijsstuk van de wijziging toe te sturen?

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

WWplus
Postbus 530
8000 AM Zwolle

Per e-mail:

onderwijspovo@wwplus.nl

Telefoon:

088 - 605 5110
(openingstijden infolijn 8.30 t/m 17.00 uur)

Vragen of opmerkingen:

Online vragenformulier