bovenwettelijke WW-uitkeringen Defensie

Indexatie 2017

In de maand december 2017 wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 de indexatie van 2,5% doorgevoerd. Deze indexatie is van toepassing wanneer u recht heeft op een wachtgeld, een gegarandeerd maandelijks inkomen of een suppletie.

Eenmalige uitkering 2017

Heeft u recht op een wachtgeld* of een suppletie dan ontvangt u in januari 2018 een eenmalige uitkering van 1% van de in 2017 genoten uitkering. Deze uitkering wordt niet verstrekt over inkomsten uit arbeid en/of eigen bedrijf.
*Voor wachtgeld militair is de eenmalige uitkering alleen van toepassing wanneer er sprake is van een lagere schaal dan vice-admiraal of luitenant-generaal.

20/01/2017 - Verhoging pensioenpremie en gevolgen voor wachtgeld

De af te dragen pensioenpremie is door ABP verhoogd. Dit heeft tot gevolg dat er meer pensioenpremie wordt ingehouden en dat er netto minder wachtgeld wordt uitbetaald. Deze verandering ziet u op uw loonstrook terug.

Het gaat om de volgende percentages:

Burger
5,73% in 2016
6,45% in 2017

Militair
5,85% in 2016
9,223% in 2017

Digitale uitkeringsspecificaties

WWplus werkt voor Defensie met een online persoonlijke omgeving: 'Mijn.WWplus'. Mijn Mijn.WWplus is het mogelijk om digitaal gegevens uit te wisselen waardoor het versturen van de papieren uitkeringsspecificaties en jaaropgaven overbodig is geworden. Met ingang van 1 september 2016 versturen wij dan ook geen papieren specificaties of jaaropgaven meer. Uitkeringsgerechtigden die geen gebruikmaken van 'Mijn.WWplus.nl' omdat hun rechten zijn afgelopen in de loop van 2016, ontvangen hun jaaropgave en specificatie nog wel op papier.

Tegemoetkoming AOW-gat

Defensie is halverwege 2016 met vakbonden in het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden een voorlopige voorziening overeengekomen om tegemoet te komen aan de negatieve gevolgen van het AOW-gat. De tegemoetkoming geldt voor voormalig defensiemedewerkers die sinds 1 januari 2013 worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het ontbreken van AOW. Het betreft een maandelijkse tegemoetkoming die gelijk is aan de bruto AOW-uitkering (inclusief vakantiegeld).

Deze voorziening is per 1 oktober 2015 in werking getreden en wordt uitgevoerd door het ABP. Degenen die in aanmerking komen voor deze voorziening ontvangen van het ABP een brief met nadere informatie over hun persoonlijke situatie.

Bovenwettelijke WW- en suppletieregeling

Namens het Ministerie van Defensie voeren wij de bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten voor de sector Defensie uit. Bent u als burgerambtenaar of beroepsmilitair van het Ministerie van Defensie met een tijdelijk of vast dienstverband ontslagen en heeft u recht op een WW-uitkering? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bovenwettelijke WW- of suppletieregeling. Lees meer >

Wachtgeldregelingen

Namens het Ministerie van Defensie voeren wij de wachtgeldregelingen Defensie uit. Deze wachtgeldregelingen zijn gebaseerd op het Sociaal Beleidskader Defensie 2004. Bent u als burgerambtenaar of beroepsmilitair van het Ministerie van Defensie met een vast dienstverband ontslagen wegens overtolligheid? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op deze wachtgeldregelingen. Lees meer >